Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara - medicinskih tehničara

HSSMS-MT
“Najbolji obol kojeg sestra može dati narodu, jeste uvjerenje da je svaki čovjek vrijedan član ljudske zajednice, da ima svoja prava i dužnosti i da ga osposobi za borbu u životu”
13.01.2010.

NA SNAGU STUPIO NOVI ZAKON O RADU

Na sjednici 4. prosinca 2009. godine, Hrvatski sabor je donio novi Zakon o radu. Zakon je objavljen 15. prosinca 2009. u Narodnim novinama br. 149/09 i isti je stupio na snagu 1. siječnja 2010. godine, uz iznimku određenih odredbi koje će stupiti na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Sam Zakon o radu i nadalje ostaje propis općeg karaktera, kojim se na jedinstven način uređuju radni odnosi, neovisno je li riječ o poslodavcu fizičkoj ili pravnoj osobi ili o vlasničkoj strukturi poslodavca.

Cjelokupni tekst Zakona o radu donosimo u nastavku.

zakon o radu