Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara - medicinskih tehničara

30 Godina HSSMS-MT

Ciljevi i zadaci Sindikata

 

capture-logo-novi.png

 

Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara – medicinskih tehničara (HSSMS MT) je dobrovoljna demokratska organizacija čiji je glavni cilj i svrha djelovanja poboljšanje kvalitete radnih mjesta, općih uvjeta rada i života medicinskih sestara – medicinskih tehničara.

HSSMS MT osnovan je 11. svibnja 1991. godine.

HSSMS MT je danas jedan od najsnažnijih organizacija u zdravstvu te svojim djelovanjem i borbom za poboljšanje uvjeta rada osigurao je svojim članovima sindikata, radnicima bolja radnička prava.

HSSMS MT kao strukovna organizacija, reprezentativni sindikat, ima položaj punopravnog socijalnog partnera na nacionalnoj razini te sudjeluje u kolektivnom pregovaranju i socijalnom dijalogu.

HSSMS MT kroz kolektivno pregovaranje i sklapanje kolektivnih ugovora, zastupanje pred poslodavcima - zdravstvenim ustanovama, kroz industrijske akcije i sve druge oblike sindikalnog djelovanja i sindikalne borbe, štiti i unapređuje radno-pravni status, zalaže se za poboljšanje općih uvjeta rada i kvalitete života medicinskih sestara – medicinskih tehničara, kao i ostalih radnika i hrvatskih građana.

Osnovni ciljevi i zadaci HSSMS MT glede ostvarivanja interesa i djelovanja:

  • kolektivno pregovaranje i zaključivanje kolektivnih ugovora,
  • iniciranje i sudjelovanje u donošenju procjena o realnoj cijeni rada,
  • zaštita prava iz radnog odnosa,
  • rad na poboljšavanju općih uvjeta rada i života medicinskih sestara i medicinskih tehničara,
  • zaštita profesionalnih prava i obveze struke,
  • rad na ostvarivanju prava na pogodnosti u svezi otežanih i po zdravlje štetnih uvjeta rada,
  • zastupanje interesa zaposlenih medicinskih sestara i medicinskih tehničara
  • ostvarivanje međusobne solidarnosti,
  • pružanje i druge pomoći u pitanju zaštite pojedinca, njegovih prava, imovine, života, te materijalne i socijalne sigurnosti medicinske sestre i medicinskog tehničara i njegove obitelji

HSSMS MT je član sindikalne središnjice Matice hrvatskih sindikata javnih službi, a ujedno HSSMS MT je jedan od njezinih osnivača.

HSSMS MT je punopravni član i međunarodnih organizacija sindikata, Europske federacije sindikata javnih službi EPSU (European federation of public service unions) i globalne sindikalne federacija radnika u javnim službama PSI (Public services international).

MSSMZSSNNEPSUPSIMatica Stanogradnja