Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara - medicinskih tehničara

HSSMS-MT
“Najbolji obol kojeg sestra može dati narodu, jeste uvjerenje da je svaki čovjek vrijedan član ljudske zajednice, da ima svoja prava i dužnosti i da ga osposobi za borbu u životu”
01.12.2017.

Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama

Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama

 

Poštovani članovi,

kao što smo Vas obavijestili, 27. studenog 2017. godine parafiran je konačni prijedlog Temeljnoga kolektivnog ugovora (TKU) za javne službe čija primjena počinje od 1. prosinca 2017.

Ovim putem želimo Vas izvijestiti o tijeku i ishodu pregovora.

Valja naglasiti da je održano 15 sastanaka pregovaračkih odbora sindikata i vlade te se može zaključiti da smo unatoč oštrim i teškim pregovorima uspjeli postići zajednička rješenja, zadržati dosadašnja i ugovoriti neka nova povoljnija materijalna prava za naše radnike u javnim službama.

Dakle, Temeljni kolektivni ugovor će stupiti na snagu ukoliko ga potpišu reprezentativni sindikati javnih službi koji okupljaju, sukladno Zakonu o reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata, više od 50 posto ukupno sindikalno organiziranih članova sindikata javnih službi iz najmanje 3 različite službe.

Stupanjem na snagu TKU će važiti četiri godine, od 1. prosinca 2017. do 30. studenog 2021.

Za isplatu plaće za studeni 2017. Vlada će donijeti Zaključak kojim će se osigurati primjena dosadašnje razine prava.

Ugovorena je osnovica plaće u visini od 5.421,54 kn sa primjenom od 1. studenog 2017. godine.

Dobro je, da su pregovaračke strane dogovorile da će se o visini osnovice pregovarati svake godine prije donošenja smjernica ekonomske i fiskalne politike, a što znači da su već sada za svibanj zakazani pregovori o osnovici za 2019. godinu, s time da sindikati inzistiraju da se istovremeno pregovara o povećanju osnovice i za drugu polovicu 2018. godine.

Jedna od glavnih tema sastanaka bila je naknada za prijevoz koja je jedna od najvažnijih stavki pregovora s obzirom da se za prijevoz radnika iz državnog proračuna godišnje izdvajaju velika financijska sredstva.

Dogovoreno je pozitivno rješenje za prijevoz prema kojem će se naknada prijevoza povećati sa 0,75 na 1,00 kunu po kilometru.

Troškovi naknade za prijevoz pratit će se godinu dana i nakon toga otvoriti pregovori o eventualnim izmjenama i dopunama.

Ukoliko ne postoji organizirani javni prijevoz, zaposlenicima koji putuju osobnim automobilom umjesto naknade od 0,75 kn/km isplaćuje se naknada od 1kn/km, uključujući i troškove mostarine i tunelarine, ali ne i cestarine.

Nadalje, ako postoji organiziran prijevoz, zaposlenik za udaljenost veću od 2 km ima pravo na naknadu troška karte javnog prijevoza.

U slučaju da zaposlenik koji ne želi koristiti takav organiziran javni prijevoz koji mu je na raspolaganju ima pravo na naknadu troškova prijevoza, koja će se za svaki pojedini mjesec isplaćivati u visini 1/12 cijene godišnje karte ako postoji mogućnost kupnje godišnje karte, odnosno u visini mjesečne karte ako ne postoji mogućnost kupnje godišnje karte, ili pojedinačne karte ako ne postoji mogućnost kupnje godišnje ili mjesečne karte.

O pravu na naknadu troškova prijevoza za udaljenost iznad 100 km odlučuje nadležni ministar posebnom odlukom, a ukoliko nadležni ministar ne donese odluku u roku od 90 dana od dana dostave zahtijeva, pravo na naknadu se ostvaruje na način i u visini kao i do 100 km udaljenosti.

Organizirani prijevoz je definiran kao prijevoz koji omogućava redoviti dolazak na posao i odlazak s posla (što podrazumijeva svakodnevni vozni red u dolasku i odlasku unutar 45 minuta od početka odnosno završetka radnog vremena, te čekanje pri eventualnom presjedanju do 30 minuta).

Zaposlenici stariji od 61. godine, zaposlenici koji imaju tjelesno oštećenje a koje je utvrđeno rješenjem nadležnog tijela ostvaruju pravo na troškove prijevoza za udaljenost manju od 2 km.

Regres i božićnica će se redovito isplaćivati te će za vrijeme trajanja TKU iznosi božićnice i regresa biti predmet pregovora svake godine, a u slučaju neuspjelih pregovora biti će osigurana visina zadnje isplate, a to je 1.250,00 kuna.

Također, potpisivanjem TKU-a zadržana su i ostala dosadašnja ugovorena materijalna prava.

Dar za djecu je osiguran u iznosu od 500 kn za svako dijete, a to pravo je prošireno i na posvojitelje i skrbnike.

Sistematski pregledi: do 50 godina starosti svake 3 godine, od 50 godina svake 2 godine, u iznosu od 500 kn (specifikacija zdravstvenih pregleda koji se obavljaju nalazi se u prilogu TKU-a).

Dnevnica je osigurana u iznosu od 170 kn.

U narednom razdoblju zalagati ćemo se za dodatno povećanje osnovice, povoljniju naknadu prijevoza, uvećanje plaće za poslijediplomski specijalistički studij kao i vraćanje dodatka 4, 8 i 10 posto za vjernost službi što ćemo nastojati izboriti kroz pregovore za Granski kolektivni ugovor.

Naposljetku, svi se možemo složiti da je sklapanje ugovora kompromis svih strana koje u njemu sudjeluju, a u našim pregovorima za TKU može se zaključiti da smo ipak (bez obzira što se neki ne slažu sa time) pronašli kompromisna rješenja u materijalnim pravima radnika.

U Zagrebu, 30. studeni 2017.

Predsjednica Glavnog vijeća HSSMS - MT:
Anica Prašnjak, bacc. med. techn.

Konačan prijedlog TKU-a

Dodatak - specifikacija - sistematski